DPO: Sterowanie komputerem za pomocą mózgu

Temat: Sterowanie komputerem za pomocą mózgu
Prowadzący: dr inż. Szczepan Paszkiel

DPO: Inni, ale jednak tacy sami

DPO: Co w windach piszczy

Continue reading

DPO: Człowiek a środowisko – wzajemne relacje

Temat: „Człowiek, a środowisko – wzajemne relacje
Prowadzący: mgr inż. Emilia Steciów i mgr Katarzyna Pankiewicz

Continue reading

Dziecięca Politechnika Opolska

Jak funkcjonuje człowiek w wysokich i niskich temperaturach?

Politechnika Opolska – Pioruny i błyskawice…

Continue reading

Mikołajkowa Politechnika Opolska

Continue reading

Ruszają zapisy na Dziecięcą Politechnikę Opolską!

Od dzisiaj (01.10.2014r.) ruszają elektroniczne zapisy na edycję 2014/2015 DPO

Link do strony DPO -> http://www.dpo.po.opole.pl/index.php?mod=page;regulamin

 1. Dziecięca Politechnika Opolska jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, urodzonych w latach 2002 – 2005.
 2. Edycja 2014/2015 Dziecięcej Politechniki Opolskiej odbywać się będzie w Opolu i Strzelcach Opolskich.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uważnego wyboru miejsca rejestracji w elektronicznym formularzu.
 4. Do Strzelec Opolskich mogą się rejestrować tylko osoby z powiatu strzeleckiego.
 5. Organizator wyklucza prawo zmiany miejsca uczestniczenia w zajęciach po dokonaniu rejestracji.
 6. Wszystkie miejsca objęte są tym samym planem zajęć.
 7. Zajęcia będą odbywać się w soboty:
  • W Opolu, w Politechnice Opolskiej, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16
  • W Strzelcach Opolskich, w Powiatowym Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23 (wykład inauguracyjny oraz kończący edycję odbędzie się na Politechnice Opolskiej)
 8. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną dnia 1 października 2014r. od godz. 8.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 9. Dane niezbędne do wypełnienie formularza:
  • dane dziecka: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, poprawny adres mailowy.
 10. System elektroniczny zarejestruje pierwsze 400 osób w Opolu oraz 100 w Strzelcach Opolskich. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 11. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną do dnia 10.10.2014r.
 12. Kontakt organizatorów DPO z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 13. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu mailowego wynikającego z błędnego adresu zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 14. W przypadku nie spełnienia warunków regulaminu lub rezygnacji uczestnika do udziału w DPO kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie zostaną Państwo poinformowani e-mailem.
 15. Do zakończenia procesu rekrutacji należy wnieść jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 60,00 zł na rachunek Politechniki Opolskiej 80124016331111000026512646 z dopiskiem: „opłata za DPO/imię i nazwisko dziecka” (np. opłata za DPO/Jan Kowalski). Opłatę należy uiścić do dnia 31 października 2014 r.
 16. Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt materiałów otrzymywanych przez studentów DPO w trakcie trwania „roku akademickiego DPO”.
 17. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mogą żądać okazania dowodu wpłaty. Wpłata jest warunkiem otrzymania indeksu i dopuszczenia dziecka do zajęć Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 18. Dziecko w czasie wykładów pozostaje w sali wykładowej pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu.
 19. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej lub w sali, w której odbywa się transmisja wykładu. Jest zobowiązany również do odbioru dziecka bezpośrednio po wykładzie.
 20. Przed wykładem należy zgłosić się do „Dziekanatu Dziecięcej Politechniki Opolskiej” (będzie organizowany każdorazowo w dniu wykładu w pobliżu sali wykładowej). W Dziekanacie DPO student otrzyma pieczątkę w indeksie za uczestnictwo w wykładzie.
 21. Uczestnictwo w przynajmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa, ale nie jest dokumentem.
 22. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom DPO podczas ostatniego wykładu.
 23. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do DPO zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem ich dziecka na stronach internetowych Politechniki Opolskiej i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na podany w rekrutacji poprawny adres e-mail.
 25. Rodzice zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 26. W roku akademickim 2014/2015 w związku z prowadzeniem zajęć w dwóch grupach wykładowych w Opolu, rodzice zapisując dziecko na DPO wyrażają zgodę na przydzielenie ich dziecka do konkretnej grupy, bez możliwości samowolnej zmiany grupy.