Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

serwisu Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich – www.centrum-kultury.eu

Data publikacji strony internetowej: luty 2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.06.2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.06.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej znajdują się grafiki, do których nie dodano tekstów alternatywnych dla osób Niedowidzących. Teksty są dodawane sukcesywnie do starszych grafik.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Gancarczyk, adres poczty elektronicznej itav@centrum-kultury.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 418 00 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu

7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich dysponuje jednym budynkiem:

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich;

  1. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Dworcowej i od ul. Dworcowej przez parking wewnętrzny. Do wejścia głównego prowadzą schody, a do wejścia od strony parkingu brak schodów. Wejście od strony parkingu jest bardziej dostępne dla osoby z niepełnosprawnością fizyczną, ponieważ znajduje się tam winda.

Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące.

Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę dla niepełnosprawnych na 1 piętrze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku numery pięter są oznaczone kontrastowo. Nazwy pomieszczeń są oznaczone drukiem powiększonym dla osób słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Skip to content